Algemene voorwaarden
Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Gymnasium of Boxing Passial en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via boxingpassial@gmail.com.

Gymnasium of Boxing Passial (hierna:GoBP) is gevestigd te Deventer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 74880160.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een indoor training (een Boksles) en/of outdoor work out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door GoBP en anderzijds GoBP.

b. Een Bootcamp is (i) een Bootcamp Squad of (ii) een Bootcamp Ladies. Een boksles is (i) een The Squad Starters, (ii) The Ladies Starters, (iii) The Squad Mix Starters / Gevorderd contact, (iv) The Squad Gevorderd no contact, (v) The Squad Gevorderd contact, (vi) The Ladies Gevorderd no contact, (vii) The Ladies Gevorderd contact, (viii) The Elite of (IX) Personal Training. De inhoud van iedere Bootcamp – en of deze een Bootcamp Squad of een Bootcamp Ladies betreft – of boksles – en of deze een The Squad Starters, The Ladies Starters, The Squad Mix Starters / Gevorderd contact, The Squad Gevorderd no contact, The Squad Gevorderd contact, The Ladies Gevorderd no contact, The Ladies Gevorderd contact, The Elite of Personal Training betreft – staat op de website van GoBP.

c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart of Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp of Boksles.

d. Door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp of Boksles verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

e. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f. GoBP kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van GoBP. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

g. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het GoBP toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen GoBP en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.

b. Voor GoBP ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoBP. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d. Een overeenkomst tussen GoBP en een Deelnemer bestaat uit:
(i)een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Bootcamps en/of bokslessen.
(ii)een Abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal bootcamps en/of bokslessen.

e. Een deelnemer kan een Strippenkaart niet vervangen door een Strippenkaart met meer strippen. Een deelnemer dient de huidige Strippenkaart op te maken alvorens de deelnemer een Strippenkaart kan aankopen met meer strippen.

f. Een Deelnemer kan een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. Een Strippenkaart en/of Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

b. Een Strippenkaart is beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld op de website van GoBP onder ‘Kosten’. Als een Strippenkaart is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden met deze strippenkaart voor een Bootcamp of Boksles.

c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart worden opgeschort. GoBP heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

e. Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) maand. Een (1) maand wordt gerekend vanaf de startdatum van het Abonnement. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

f. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand gerekend vanaf de actuele geldigheidsdatum van het Abonnement. Procedure verloopt door middel van een schriftelijke verklaring met daarop vermeld de datum van opzegging.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement.

b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld (ii) de Strippenkaarten en (iii) de Abonnementen staan op de website van GoBP. GoBP heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van GoBP. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten.

c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van GoBP.

d. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

e. Een Abonnement wordt betaald via een maandelijkse automatische afschrijving.

Bij maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert GoBP automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement

f. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e of de 15e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.

g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die GoBP of een door GoBP ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan GoBP verschuldigd is, aan GoBP verschuldigd.

h. GoBP heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. ONTBINDING

a. De Deelnemer kan een overeenkomst met GoBP ontbinden met een termijn van één maand, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b. De Deelnemer ontbindt door een schriftelijke verklaring (met datum van invulling) in te vullen en online aan GoBP te zenden of in persoon te overhandigen aan GoBP. Email GoBP info@boxingpassial.nl

c. Brengt de Deelnemer via de mail van GoBP een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt GoBP per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door GoBP gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met GoBP te herroepen.

g. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn veertien (14) dagen is verstreken.

h. Bij het afsluiten van een Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door GoBP.

i. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van 3 (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

6. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP OF BOKSLES

a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp of Boksles aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp of Boksles.

b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk vierentwintig (24) uur voor aanvang van een Bootcamp of Boksles nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart één (1) strip in rekening gebracht.

c. GoBP is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van GoBP.

d. GoBP heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e. Buitengewone omstandigheden leveren voor GoBP altijd overmacht op en ontheffen GoBP van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is GoBP ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. GoBP is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp of Boksles door gevaarlijke weersomstandigheden.

g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp of Boksles daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door GoBP van de Bootcamp of Boksles worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a. Deelname aan een Bootcamp of Boksles geschiedt op eigen risico.

b. GoBP, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp of Boksles.

c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van GoBP, haar medewerkers en trainers, is GoBP niet aansprakelijk.

d. GoBP is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp of Boksles. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e. GoBP is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp of Boksles. Een Bootcamp of Boksles is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp of Boksles. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f. GoBP behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp of Boksles.

g. GoBP is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp of Boksles.

h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp of Boksles is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. GoBP respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b. GoBP gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal GoBP deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c. GoBP zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d. De werknemers van GoBP en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e. De verstrekte informatie op de website boxingpassial.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. Hoewel GoBP de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan GoBP niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van GoBP sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g. De websites van derde partijen waarnaar op de website boxingpassial.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door GoBP gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. GoBP aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h. De website boxingpassial.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van GoBP.

i. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

9. KLACHTEN

a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van GoBP zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij GoBP te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij GoBP (boxingpassial@gmail.com) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c. GoBP beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien GoBP verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 10 sub c van deze Algemene Voorwaarden.

10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door GoBP.

b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Deventer.